szomorúság megbánhatalan megtérést szerez az üdvösségre.” Hogy üdvösségre jussunk szükségünk van egy olyan szomorúságra, ami Isten szerint való. Az angol forditásban ez a vers igy hangzik: „Az Isten szerinti szomorúság eredményezi az igazi megtérést. Ez éppen az ellenkezője annak, amit a lelkész Pitermaritzburgban mondott. Kijelentésével elárúlta, hogy soha nem bánkódott bűnei felett: csak nevetett. Egy nevető lélek vett erőt rajta, de ennek semmi köze nincs a Szentlélekhez. Az Isten szerinti megtérés nem olyan valami, amit az ember magától is megvalósithat. Az Isten szerinti megtérés ajándék, amit kapunk, és amit elfogadhatunk az Úrtól. Ha megkapjuk ezt az ajándékot, annyira, hogy el tudjuk mondani: „Bocsáss meg Uram, mert vétkeztem ellened”, akkor nem kezdünk töpreneni dolgokon, vajon ez bűn vagy nem bűn. Nálunk, Délafrikában vannak emberek, akik éveken át cigarettáznak, és találgatják, hogy vajon bűn-e a cigarettázás vagy nem. De ha a Szentlélek megnyitja az ilyen embernek a szemét, abbahagyja a dohányzást azonnal és örökre. Akkor megtér és ezt mondja: „Uram a testem a Szentlélek temploma, és te azt mondtad, hogy ha valaki tönkreteszi a te templomodat, azt te is tönkreteszed.” Ez borzasztó dolog. Sok haldokló ember ágyánál álltam már, akiket a cigarettázás emésztett fel. Elnézést kérek, hogy olyan dolgokat mondok, amihez lehet, hogy nem vagytok hozzá szokva, de hogy szól a felolvasott ige? „Az Úr azt parancsolja mindenkinek, mindenhol, hogy térjen meg. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte az Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg.” Nemrég egy magas beosztású katonatiszt keresett fel. Az orvos azt mondta , hogy legfennebb öt évet él még. Fiatal felesége van és két szép kicsi gyermeke, és ő be kell fejezze ideje előtt az életét, mert cigarettázott. Az Úr azt mondja: aki tönkre teszi az Úr templomát, azt az Úr is tönkre teszi. A te tested nem sajátod, hanem az Isten temploma. Akkor gondozzuk is úgy, mint Isten templomát. Ha az ember felismeri az igazságot, akkor megszünnek a gondok: az Úr igazi megtérést ajándékoz neki.

Térjünk át a következő pontra:

 

  1. Confessio (bűnvallás, gyónás) (helyesen: 3. pont!)

 

Ismétlem, hogy mindaz amit mondok, nem törvény. Luther Márton mondta: „Aki képes követni az Urat, bűnvallás nélkül, az tegye csak, de nekem szükségem van a lelkigondozómra.” Luthernek volt lelkigondozója, és jól tudta azt is, hogy mit jelent, megvallani a bűnöket. Ez a dolog nem ismeretlen a Bibliában sem. A Szentirás tele van példákkal, amikor az emberek megvallották a bűneiket. Dávid király, amikor vétkezett, elrejtette a vétkét, mindaddig, amig nem tudott a bűn miatt aludni, és nem volt számára kiút. Ezek után találkozott az Úr prófétájával, Nátánnal, aki rámutatott a vétkeire. Miután bevallotta a bűneit, a próféta, feloldozta: bűneid meg vannak bocsátva. Ez egy forduló pont volt Dávid életében, amikor átélte az Úr bocsánatát. A bűnvallás, a gyónás igenis jó dolog. Persze a büszkeség és makacsság ellenáll ennek. A Bibliában nagyon gyakran találkozunk a bűnvallással. Keresztelő János munkássága, egy negyméretű lelki ébredés volt, amikor az emberek kimentek Jánoshoz, alázatosan, és mielőtt megkeresztelkedtek, megvallották a bűneiket. Hasonló dolgot olvasunk Pál apostol munkásságáról. Az apostolok cselekedeteiről irott könyv 19-ik részében, a 18-ik versben ezt olvassuk: „A hivők közöl is sokan eljöttek és megvallották, ilyen féle mesterkedéseiket.” János apostol első levelének első részében, a 9-ik versben ezt olvassuk: „Ha megvalljuk bűneinet, hű és igaz Ő: megbocsátja bűneinket és megtisztit minket minden gonoszságtól.” Igy ismerjük meg a bűnbocsánatot és az Úrat az értelműnkkel.

Mielőtt folytatnám ezt a gondolatmenetet szeretnélek figyelmeztetni. Vannak emberek, akik ismételten megvallják, ugyanazokat a bűnöket, anélkül, hogy elfogadnák a bűnbocsánatot. Ha valaha is megvallottad a bűnödet, vagy meg fogod vallami, azonnal köszönd meg az Úrnak, hogy megbocsátotta azokat. Csodálatos dolog ezt átélni,

mert ez a szabadulás, az üdvösség. Nagy arányban vannak beteg lelkű emberek, akiknek a bűnvallás komoly gondot jelen.

Állandóan bűnösnek érzik magukat, és minél több bűnt vallanak meg, annál több jut eszükbe, olyannyira, hogy képesek reggeltől estig töprengeni a bűneiken, amig elmegyógyintézetbe nem jutnak. Ez nem helyes dolog. Az ilyen embereket az ördög kinozza, és nem a Szentlélek vezeti őket. Az ördog arra törekszik, hogy minél több embert megtévesszen és becsapjon.

Judás Iskáriótes vétkezett azáltal, hogy pénzért elárulta az Úr Jézust, aztán pedig visszament a papokhoz, a prédikátorokhoz, földre dobta a pénzt, és megvallotta a bűnét ezt mondva: ?Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el.? És mit válaszoltak erre az irástudók? Mi közünk hozzá? A te bajod. Ebből a példából is láthatjuk, hogy van sok pap, sok igehirdető, akiket cseppet sem érdekel a bűnvallás: egyszerűen nem akarnak foglalkozni vele. Aztán a sátán azt mondta Júdásnak: az egyetlen mód a szabadulásra az, hogy felakaszd magad. Ilyen az ördög mesterkedése: gonosz és fondorlatos. Először bűnbe viszi az embert, ráveszi, hogy vétkezzen, és ha már vétkezett az ember, azt mondja: számodra nincs semmi esély: öld meg magad! Judás sajnos ezt tette, az egész világ előtt.
Ha azonban a Szentlélek jön,megnyitja a szemeinket és megmutatja ugyan a bűneinket, de azt mondja: van megoldás, jöjj a kereszthez, az Úr Jézus vére érted is folyik és megtisztit téged is, és bocsánatot találsz. Kedves barátom, ha odaállunk a kereszt alá, és hagyjuk, hogy az Úr Jézus vére megmosson minket, akkor Ő hű és igaz, megbocsát nekünk, úgyhogy nem kell többé vájkáljunk a múltban és tépelődjünk régi bűneink miatt. A bűnbocsánat egy csoda, amit Isten kezéből vehetünk el. Nagyon sok példát hozhatnék fel ezzel kapcsolatosan. Hadd emlitsek csak egyet.
Volt egy fiatal, aki olyan rossz lelki állapotba került, hogy többször próbált öngyilkosságot elkövetni. Mindig mondom az embereknek: soha ne tegyetek ilyet, semmilyen körülmény között. Az öngyilkosság a leggyorsabb út a pokolba. És ha már ott lesztek, egy örökkévalóságon át bánni fogjátok, hogy megtettétek. Meneküljetek a pokoltól, ahogy csak tudtok, és gyertek az Úr Jézushoz.
Csak azáltal lehet győzelmünk a bűn és az ördögi dolgok felett, ha megtisztitjuk magunkat a bűntől. Ezáltal az ördög teret veszit az életünkben, és mindaz, amit felépitett bennnük összeomlik, úgyhogy nem lesz nálunk menedéke. A bűnvallás és megtisztulás által, az ördög elveszitti minen jogát fölöttünk. Az ördögnek nem lenne semmi joga Isten gyermekei felett, ha minden bűnt világosságra hoznának. A bűnök a sötétség cselekedetei. Az efézusi levél ötödik részének, 13-ik versében ezt olvassuk: ?de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz.? A világosság mindent leleplez. Ezáltal igazi szabadulást élhet át bármely ember, aki megtisztija magát.
 
1.        Satisfactio operis (Jóvátétel) (helyesen 4. pont!)
 
Zákeus felállt és ezt mondta az Úrnak: Uram én vétkeztem, de most mindent rendbe akarok tenni. Ha loptam, a négyszeresét adom vissza. Ha egy forintot vettem el, négyet adok vissza. Egyszer megtért egy asszony, eljött hozzám és a következőket mondta el: Rendszeresen jártam egy mohamedán üzletébe, vásároltam valamit, de mindig valamit elrejtettem a zsebemben vagy a táskámban. Mit tegyek, mert vétkeztem és nem tudok éjjel aludni, mindig erre gondolok? Bűneim mindig előttem vannak. El kell mennem ehez az emberhez, hogy elmondjam ezt neki, de annyira félek. Nem jönnél el velem? Talán ha te velem leszel, nem fog lecsukatni az az ember.
Elmentünk tehát mindketten ehez az emberhez. Amint odaértünk az üzlethez, ott volt a tulajdonos. Akkor igy szoltam hozzá: Itt van ez az asszony, akar beszélgetni önnel. Rendben ? válaszolta ? mi a probléma? Akkor az asszony igy szolt: Meg kell valljak valamit. Sokszor jártam az ön üzletében, és minden alkalommal ellolptam valamit. Idővel egyre többet és egyre nagyobb tárgyakat loptam, mignem az egyik nap egy nagy főzőfazakat loptam el.
Én közben vártam, az istentelen mohamedán itéletét. De amint ránéztem, láttam, hogy reszket az ember, látszott rajta, hogy rettegés fogta el. Eleinte az asszony remegett, most pedig rajta vett erőt a rémület. Igy szolt: Megbocsátok mindent, nem kell nekem visszahozz semmit: jó hogy eljöttél és elmondtál mindent. Aztán látszott rajta, hogy örülne, ha minél hamarabb megszabadulna tőlünk. Valószinüleg érezte, hogy neki is meg kellene térnie, és neki is lenne, amit rendbehozzon az életében. Az, hogy a dolgainkat rendbe hozzuk Istennel szemben és embertársainkkal szemben, sokszor csodákat eredményez. De ezzel kapcsolatosan is vannak veszélyek. Ha megvalod a bűneidet, menj a megfelelő emberhez, ne olyanhoz, akire ez nem tartozik. Olyan emberrel kell előbb elbeszélni, aki valóban Isten szolgája. Jakab levelének az ötödik részében, a 16-ik versben ezt olvassuk: ?Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének.?
Ezen a téren is lehetnek tévedések.
Nemrég megtért egy ember Durbanban, nem messze a missziónktól. Addig ez az ember borzasztó életet élt. A felesége nem sokat tudott a férje dolgairól. Néha sejtett ő valamit, de nem tudta nyomon követni. A feleség háziasszony volt, a férj pedig üzletember. Amikor megtért ez az ember, az Úr megnyitotta a szemét, hogy olyan szennyesnek látta saját magát, hogy nem tudta már elviselni. De mit tett ez az ember? A feleségét használta lelkigondozónak. Sok férfi szereti, ha a felesége lelkigondozza őt. Inkább a feleségüket terhelik meg ahelyett, hogy egy igazi lelkigondozóhoz folyamodnának. A te feleséged, feleség és nem lekigondozó kell legyen számodra. Ne feledd el soha ezt a dolgot!
Ez a férj tehát hazament és igy szólt a feleségéhez: Van valami, ami nagyon nyomaszt az utóbbi időben. Rettenetes életet éltem eddig. Megcsaltalak ezzel és ezzel a személyel, és a másikkal és a harmadikkal. Képzeljük el, hogyan érezte magát az a feleség, aki addig hűségesnek gondolta a férjét. Amikor ilyen szörnyű dolgokat hall egy ártatlan feleség, egyszerűen sokkot kap: egy egész világ omlik össze benne. Többek között, azt is elmondta a férj, hogy a feleségének a legjobb barátnőivel csalta meg őt. Közben az asszony igy imádkozott magában: Úr Jézus segits, hogy meg tudjak bocsátani a férjemnek! Amig a férj igy kipakolt neki, benne is felébredt a lelkiismeret, és visszaemlékezett, hogy egyszer, nagyon régen, ő is megcsalta a férjét, egy alkalommal. Arra gondolt, ha a férj ilyen őszinte volt hozzá, akkor most ő is el kell mondja ezt neki. Végül ezt mondta a férj: Kedves feleségem, én vagyok a legnagyobb bűnös, a legnagyobb parázna a világon. Meg tudsz bocsátani nekem? A feleség igy válaszolt: Szivesen megbocsátok neked mindent, és tisztellek, hogy igy megvallottál nekem mindent. De kedves férjem, én is meg kell valljak valami. Én is megcsaltalak téged egyszer egy másik férfival. Kivel? ? förmedt rá a férje. És kiderült, hogy ő is a férje legjobb barátjával csalta meg őt. Akkor a férj, olyan ideges lett, hogy kijelentette: Ezt nem fogom neked soha megbocsátani. Annyira összevesztek ezen, hogy már a vállást kezdték egymásnak emlegetni.
Ilyen lehet egy férj: elvárja, hogy a felesége neki minden ocsmányságot megbocsásson, de ő nem képes megbocsátani semmit a feleségének. Milyen jó lett volna ha ez az ember, egy lekigondozóhoz folyamodik. Ha azonban a feleség amúgy is tud a férj bűneiről, akkor ne próbálja takargatni azokat. Nehogy megjátsza a megtért, hivő embert, de közben képmutatásból él. De ha a feleség nem tud a férj szennyes dolgairól, akkor ne terhelje őt ezekkel, hanem menjen el egy lelkigondozóhoz. Ha rendbe akarod tenni a dolgaida, menj el azokhoz, akikkel vétkeztél és kérj bocsánatot, hogy ezeket tetted. Nem jó azonban levelet küldeni nőknek, mert lehet, hogy időközben férjhez mentek, és többet ártunk a levéllel, mint amennyit használna.
Rendbehozni a dolgainkat, azt jelenti, hogy jobbá tesszük azokat, nem pedig összekuszáljuk őket. Ezért is van szükség felkent, alkalmas lelkigondozókra, akik rendelkeznek a megfelelő isteni bölcsességgel és megértéssel. Ne menj valami irástudó farizeusokhoz, akik nem is ismerik az Úrhoz vezető utat, és nem tudják megmutatni a bűnösnek azt. Talán azt mondják: Mit érdekel minket? A te bajod.
 Látjuk a veszélyt? Előfordulhat, hogy az utcán látunk két embert és arra gondolunk, hogy talán homoszexuálisak. (Az ördög sok borzadályt képes művelni egy ember agyában.) Aztán odamegyünk hozzájuk és elmondjuk, hogy mit gondoltunk róluk. Ezzel nem tennénk rendbe semmi. Ha gonosz gondolatok gyötörnek, menj el egy lelkigondozóhoz és valld meg, hogy nincs uralmad a gondolataid felett. Áldott dolog, ha ketten, vagy hárman összegyűlnek imádkozni. Az Úr megigérte, hogy meghallgatja az ilyen könyörgést.
A középkori teológusoknak megvoltak tehát a maguk tételei a megtérést illetően. Istennek nagy adománya az, ha egy bűnös megismeri a megtérés útját. Ez parancs az Úrtól: Térjetek meg!
Végül hadd idézzem az apostolok cselekedeteiről irott könyv, 11-ik részének18-ik versét: ?A pogányoknak is megadta az Isten a megtérést az életre.?
Az igazi, Istentől való és biblikus megtérés, életet eredményez. A megtérés gyümölcse nem lehet depresszió vagy rabság, vagy savanyú abrázat, hanem egy igazi új élet. Megtérés, amely életet eredményez. Bárcsak megadná nekünk az Úr, hogy részünk legyen az ilyen megtérésben. Ha van valaki, akinek ez még ismeretlen, az figyeljen most jól ide: Az Úr most mindenkinek, mindenhol azt parancsolja, hogy térjen meg. Megtérés nélkül nincs lelki ébredés. Sokszor felteszik nekem a kérdést: Mit kell tennünk, ahhoz, hogy a mi országunkban is legyen lelki ébredés? Az első lépés ez: Térjetek meg, mert a mennyeknek országa közel van! Ha közel jött hozzánk az ébredés, térjünk meg, kűlönben elveszitjük az ébredést. És ha közel kerültünk az igazi élethez, akkor térjünk meg, kűlönben elveszitjük az igazi életet.
 
Imádkozzunk!
Köszönjük Urunk a te Igédet, ami világosság a mi ösvényeinken. A legnagyobb sötétben is, a te Igéd Urunk, a Szentlélek által égi fényt áraszt ránk, és igazi, mennyei életet ajándékoz nekünk. Köszönjük ezt. Ámen
 
Ezt az igehirdetést Erlo Stegen 1985 május 1o-én mondta el, a németországi Hamburgban.